Utenos medžiotojų ir žvejų draugija

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyrius
Vyžuonų g. 17, Utena, LT-28141, tel. Nr. 8 687 82749, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valdybos pirmininkas Tomas Zubovas tel. Nr. 8 687 82749

Priėmimo laikas: antradienį ir penktadienį nuo 8:00 iki 17:00 val.
                               ketvirtadienį nuo 9:00 iki 15:00 val. (be pietų)
                               pietūs nuo 13:00 iki 14:00 val.

 

Lietuvos respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas

                       "LIETUVOS RESPUBLIKOS

                          MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS

                             ĮSTATYMAS

 

                               

                         PIRMASIS SKIRSNIS

                       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

   

     1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

     1. Šis įstatymas nustato visuomeninius santykius,  susijusius

 su  mėgėjų  žvejyba,  žuvų  išteklių apsauga  ir  racionaliu  

 naudojimu.

     2.  Šio  įstatymo  nuostatos netaikomos  privačių   dirbtinių

 vandens telkinių naudojimui žvejybai.

    

     2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

     1.  Intensyviai  veisiamos  žuvys - žuvys,  veisiamos   pagal

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau - Žemės ūkio

 ministerija)  ir  Lietuvos  Respublikos  aplinkos    ministerijos

 (toliau   -  Aplinkos  ministerija)  nustatytas  žuvų    įveisimo

 limituotai žvejybai normas.

     2.  Leidimas  naudoti  žvejybos plotą -  dokumentas,   kuriuo

 suteikiama  teisė  jame  nustatytomis  sąlygomis  naudoti    žuvų

 išteklius ir organizuoti mėgėjų žvejybą tam tikrame valstybiniame

 žuvininkystės vandens telkinyje.

     3.  Limituota  žvejyba - saugomų ir globojamų žuvų rūšių   ar

 intensyviai  veisiamų  žuvų  žvejyba, taip pat  žvejyba   vandens

 telkiniuose,  kuriuose  mėgėjų  žvejyba ribojama,  arba   žvejyba

 nestandartiniais įrankiais ir būdais pagal nustatytą tvarką.

     4.  Mėgėjų žvejyba - žuvų gaudymas mėgėjų žvejybos  įrankiais

 ir būdais pagal Aplinkos ministerijos ar Žemės ūkio  ministerijos

 nustatytą tvarką.

     5. Mėgėjų žvejybos įrankiai - visi žuvims vilioti ir  pagauti

 skirti  įrankiai,  kurių  pagrindinis elementas  yra   žvejybinis

 kabliukas arba kabliukai, taip pat bučiukai ar samteliai  vėžiams

 gaudyti,  samteliai  masalui  ar žuvims iš  vandens  išimti   bei

 povandeninės žūklės įrankiai.

     6. Mėgėjų žvejybos leidimas - įmokos, skirtos žuvų ištekliams

 atkurti ir išsaugoti, sumokėjimo Aplinkos ministerijos  nustatyta

 tvarka patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjų žvejybai.

     7.  Ne  mėgėjų  žvejybos  įrankiai  -  tinkliniai    žvejybos

 įrankiai,  išvardyti 2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos   reglamento

 (EB) Nr. 1799/2006, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr.  26/

 2004  dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL 2006 L 341,  p.

 26), I priedo 3 lentelėje, ir elektros žūklės įrankiai.

     8. Saugomos ir globojamos žuvų rūšys - žuvų rūšys, įrašytos į

 Lietuvos  Respublikos  saugomų  gyvūnų, augalų  ir  grybų   rūšių

 sąrašą,  Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą ir (arba)   Europos

 Bendrijos  svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus arba   saugomos

 pagal tarptautinius susitarimus.

     9. Vandens telkinio savininkas - fizinis ar juridinis  asmuo,

 kuriam nuosavybės teise priklauso paviršinio vandens telkinys.

     10.  Vandens  telkinio valdytojas - privataus   žuvininkystės

 vandens  telkinio savininkas, taip pat valstybės ar  savivaldybės

 nuosavybės  teisę  įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės   aktų

 nustatyta   tvarka  žuvininkystės  vandens  telkinys    perduotas

 patikėjimo teise.

     11.  Žūklės  ploto  naudotojas  -  fizinis ar juridinis asmuo, iki

 2013   m.  gegužės  1  d.  pagal  leidimą  naudoti  žūklės  plotą

 naudojantis valstybinį vandens telkinį.

     12. Žvejyba paleidžiant žuvis - mėgėjų žvejyba, kai  sugautos

 žuvys  nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens   telkinį,

 taip užtikrinant žuvų gyvybingumą.

     13.  Žvejybos plotas - vandens telkinys ar jo dalis, į   kurį

 (kurią)  teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas   naudoti

 žvejybos plotą.

     14. Žvejybos ploto naudotojas - fizinis ar juridinis asmuo ar

 kita  organizacija arba juridinio asmens ar kitos   organizacijos

 filialas, turintys leidimą naudoti žvejybos plotą.

     15. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip,

 kaip  jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės  įstatyme

 ir Lietuvos Respublikos vandens įstatyme.

    

                         ANTRASIS SKIRSNIS

               MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REGULIAVIMAS IR PLĖTRA

    

     3 straipsnis. Mėgėjų žvejybos reguliavimas

     1.  Mėgėjų  žvejyba leidžiama visuose žuvininkystės   vandens

 telkiniuose,  kuriuose ši žvejyba nėra ribojama įstatymų ir  kitų

 teisės aktų nustatyta tvarka. Aplinkos ministerijos ar Žemės ūkio

 ministerijos nustatyta tvarka žvejyba draudžiama ar ribojama žuvų

 nerštavietėse,  migracijos  keliuose, saugomų ir globojamų   žuvų

 rūšių buveinėse.

     2.   Žemės   ūkio  ministerija,  suderinusi   su     Aplinkos

 ministerija, nustato mėgėjų žvejybos jūrų vandenyse tvarką. Žemės

 ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija kontroliuoja, kaip  šios

 tvarkos laikomasi.

     3. Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, siekdama

 optimizuoti mėgėjų žvejybos plėtrą:

     1) reguliuoja mėgėjų žvejybą vidaus vandenyse ir kontroliuoja

 visuose žuvininkystės vandens telkiniuose;

     2)  nustatyta  tvarka išduoda ir panaikina leidimus   naudoti

 žvejybos plotą;

     3)  nustato  prekybos ne mėgėjų žvejybos  įrankiais   tvarką,

 atlieka  ne mėgėjų žvejybos įrankių apyvartos kontrolę,   išduoda

 leidimus   gaminti,  realizuoti,  įsigyti  ne  mėgėjų    žvejybos

 įrankius;

     4) kuria ir valdo mėgėjų žvejybos informacinę sistemą.

     4.  Žuvų išteklių tyrimai Baltijos jūroje ir Kuršių   mariose

 atliekami  kiekvienais  metais, kituose didesniuose kaip 500   ha

 žuvininkystės  vandens telkiniuose, kuriuose leidžiama   užsiimti

 versline  žvejyba,  -  ne rečiau kaip kas  2  metai.   Likusiuose

 didesniuose  kaip 100 ha žuvininkystės vandens telkiniuose   žuvų

 išteklių  tyrimai  atliekami  ne rečiau kaip kas 5  metai.   Žuvų

 išteklių tyrimai vidaus vandenyse atliekami Aplinkos ministerijos

 nustatyta  tvarka,  o jūrų vandenyse - Žemės  ūkio   ministerijos

 nustatyta  tvarka. Žuvų išteklių tyrimus atliekantys fiziniai  ar

 juridiniai  asmenys šių tyrimų duomenis nustatyta tvarka  privalo

 pateikti Aplinkos ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai.

     5.  Pagrindinės  mėgėjų žvejybos reguliavimo  priemonės   yra

 šios:

     1)  draudimas žvejoti tam tikru laiku ir (arba) tam   tikrose

 vietose;

     2) leidžiamų naudoti žvejybos įrankių, jų kiekio ir  žvejybos

 būdų bei masalų nustatymas;

     3) didžiausio leidžiamo sugauti žuvų kiekio nustatymas;

     4) leidžiamų gaudyti žuvų dydžio nustatymas;

     5) draudžiamų gaudyti žuvų rūšių nustatymas;

     6) ilgiausios žvejybos trukmės nustatymas;

     7) žvejybos paleidžiant žuvis nustatymas;

     8)  žvejų skaičiaus ribojimas tam tikrose vietose ir   (arba)

 tam tikru laiku.

     6.   Mėgėjų  žvejybai  privačiuose  žuvininkystės     vandens

 telkiniuose  Aplinkos  ministerija ar jos  įgaliota   institucija

 nustato tik šio straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 5 punktuose nurodytas

 mėgėjų žvejybos reguliavimo priemones.

    

     4 straipsnis. Limituotos žvejybos organizavimas

     1. Limituota žvejyba vidaus vandenyse organizuojama ir vyksta

 Aplinkos  ministerijos nustatyta tvarka. Limituota žvejyba   jūrų

 vandenyse  organizuojama  ir  vyksta  Žemės  ūkio    ministerijos

 nustatyta tvarka.

     2.    Organizuojant   limituotą   žvejybą       valstybiniame

 žuvininkystės vandens telkinyje, turi būti atlikti žuvų  išteklių

 tyrimai  ir  gautos žuvų išteklių tyrimus atlikusių  fizinių   ar

 juridinių  asmenų rekomendacijos, kad šiame telkinyje   tikslinga

 organizuoti limituotą žvejybą.

     3.  Atsižvelgdama  į  žuvų išteklių būklę ir  žuvų   išteklių

 tyrimus  atlikusių  fizinių ar juridinių asmenų   rekomendacijas,

 Aplinkos  ministerija  nustato limituotos  žvejybos   reguliavimo

 priemones  ir sąlygas vidaus vandenyse, o Žemės ūkio  ministerija

 nustato limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas jūrų

 vandenyse.

     4.  Limituotą  žvejybą leidžiama organizuoti  tik   paskelbus

 limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas.  Limituotos

 žvejybos  reguliavimo  priemonės  ir  sąlygos  vidaus   vandenyse

 skelbiamos ir atšaukiamos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka,

 o  limituotos  žvejybos  reguliavimo priemonės ir  sąlygos   jūrų

 vandenyse  skelbiamos  ir  atšaukiamos Žemės  ūkio   ministerijos

 nustatyta tvarka.

    

     5 straipsnis. Mėgėjų žvejybos taryba

     1.  Pasiūlymams  aplinkos ministrui ir žemės ūkio   ministrui

 mėgėjų   žvejybos  klausimais  teikti  sudaroma    visuomeniniais

 pagrindais veikianti Mėgėjų žvejybos taryba.

     2.  Mėgėjų  žvejybos taryba sudaroma iš šių  institucijų   ir

 veiklos sričių atstovų:

     1)  Žemės ūkio ministerijos ar jai pavaldžių institucijų -  2

 atstovai;

     2) Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų - 2 atstovai;

     3) Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos  -

 1 atstovas;

     4) žvejų mėgėjų asociacijų - 4 atstovai;

     5) asocijuotų žvejybos ploto naudotojų - 4 atstovai;

     6) žuvininkystės mokslo institucijų - 3 atstovai;

     7) mėgėjų žvejybos srities visuomenės informavimo priemonių -

 2 atstovai.

     3.  Mėgėjų  žvejybos  tarybos sudėtį ir  nuostatus   tvirtina

 aplinkos ministras ir žemės ūkio ministras.

    

                         TREČIASIS SKIRSNIS

                  LEIDIMAI NAUDOTI ŽVEJYBOS PLOTĄ

    

     6 straipsnis. Leidimai naudoti žvejybos plotą

     1. Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose gali būti

 išduodami  leidimai  naudoti  žvejybos  plotą.  Viename   vandens

 telkinyje išduodamas tik vienas leidimas naudoti žvejybos plotą.

     2.  Leidimai naudoti žvejybos plotą upėse ir į  Žuvininkystės

 vandens  telkinių,  į  kuriuos leidimai naudoti  žvejybos   plotą

 neišduodami,  sąrašą įrašytuose vandens telkiniuose  neišduodami.

 Žuvininkystės  vandens  telkinių,  į  kuriuos  leidimai   naudoti

 žvejybos plotą neišduodami, sąrašą tvirtina Lietuvos  Respublikos

 Vyriausybė (toliau - Vyriausybė) ar jos įgaliota institucija.

     3. Vandens telkiniai, į kuriuos neišduodami leidimai  naudoti

 žvejybos plotą, yra:

     1) upės;

     2)   valstybiniuose   rezervatuose  ir  valstybinių     parkų

 rezervatuose esantys vandens telkiniai;

     3)  vertingų  gamtinių  kompleksų  ir  biologinės   įvairovės

 išsaugojimo požiūriu ypač svarbūs vandens telkiniai;

     4) žuvų migracijai, nerštui ypač svarbūs vandens telkiniai;

     5) rekreacijai svarbūs vandens telkiniai.

     4.  Sprendimus suteikti teisę naudoti žvejybos plotą   priima

 vandens telkinio valdytojas, suderinęs su Aplinkos ministerija ar

 jos įgaliota institucija.

     5.   Sprendimas  suteikti  teisę  naudoti  žvejybos     plotą

 didesniame  kaip  100  ha  valstybiniame  žuvininkystės   vandens

 telkinyje  negali  būti  priimamas tol, kol  tame   žuvininkystės

 vandens   telkinyje  Aplinkos  ministerijos  nustatyta     tvarka

 neatlikti žuvų išteklių tyrimai. Žuvų išteklių tyrimai  atliekami

 ne  anksčiau  kaip prieš 2 metus iki sprendimo  išduoti   leidimą

 naudoti  žvejybos plotą priėmimo ir paskutiniais leidimo  naudoti

 žvejybos plotą galiojimo metais.

     6.  Vandens  telkinio  valdytojas,  vadovaudamasis   Aplinkos

 ministerijos  patvirtintais vandens telkinių tvarkymo   tipiniais

 planais  ir  atsižvelgdamas į to žuvininkystės vandens   telkinio

 žuvų išteklių tyrimų duomenis, tvirtina žuvų išteklių  naudojimo,

 atkūrimo  ir  apsaugos  vandens telkinyje priemonių  planą.   Šis

 planas  patvirtinamas  iki  sprendimo  suteikti  teisę    naudoti

 žvejybos  plotą  priėmimo, su šiuo planu supažindinami   asmenys,

 pretenduojantys gauti leidimą naudoti žvejybos plotą.

     7.  Leidimų  naudoti žvejybos plotą išdavimo ir   panaikinimo

 tvarką  nustato Aplinkos ministerija. Leidimus naudoti   žvejybos

 plotą išduoda Aplinkos ministerijos įgaliota institucija.

     8.  Leidimas  naudoti žvejybos plotą išduodamas   juridiniam,

 fiziniam  asmeniui, kitai organizacijai arba juridinio asmens  ar

 kitos organizacijos filialui.

     9. Sprendimą išduoti leidimą naudoti žvejybos plotą kartu  su

 patvirtintu žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens

 telkinyje  priemonių planu vandens telkinio valdytojas ne  vėliau

 kaip  per  10  dienų nuo sprendimo  priėmimo  pateikia   Aplinkos

 ministerijos įgaliotai institucijai.

    

     7 straipsnis. Sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotą

                   priėmimo būdai

     1.  Vandens  telkinio  valdytojo sprendimai  suteikti   teisę

 naudoti žvejybos plotą priimami aukciono būdu arba be aukciono.

     2.  Be aukciono priimamas sprendimas suteikti teisę   naudoti

 žvejybos plotą:

     1)   paskutiniam   žvejybos  ploto   naudotojui,     tinkamai

 vykdžiusiam leidimo naudoti žvejybos plotą įpareigojimus;

     2) asmeniui, užsiimančiam akvakultūra ir naudojančiam vandenį

   tų žuvininkystės vandens telkinių žuvininkystės   tvenkiniams

 užpildyti, žuvims veisti ar auginti;

     3)  ne mažesnės negu pusė to žuvininkystės vandens   telkinio

 dalies savininkui.

     3. Jeigu yra keli asmenys, kuriems sprendimas suteikti  teisę

 naudoti  žvejybos plotą priimamas be aukciono, tarp jų  rengiamas

 uždaras aukcionas.

     4.  Jeigu  sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos   plotą

 nepriimamas  be aukciono ar uždarame aukcione, rengiamas  atviras

 aukcionas.

     5.  Aukcionus  rengia  vandens  telkinių  valdytojai    pagal

 Vyriausybės patvirtintus nuostatus. Aukcionas laikomas  įvykusiu,

 jeigu  jame dalyvavo bent vienas pretendentas, už teisę   naudoti

 žvejybos plotą pasiūlęs mokestį, ne mažesnį už Vyriausybės ar jos

 įgaliotos institucijos nustatytą pradinį mokesčio dydį.

    

     8 straipsnis. Mokestis už teisę naudoti žvejybos plotą

     1.  Aukciono būdu priimant sprendimą suteikti teisę   naudoti

 žvejybos  plotą,  mokestis už teisę naudoti žvejybos plotą   turi

 būti aukciono metu pasiūlyto didžiausio mokesčio dydžio.

     2.  Be  aukciono priimant sprendimą suteikti  teisę   naudoti

 žvejybos  plotą,  mokesčio  dydį, mokėjimo  tvarką  ir   terminus

 nustato  Vyriausybė  ar jos įgaliota institucija.  Šis   mokesčio

 dydis laikomas pradiniu organizuojant aukcioną dėl teisės naudoti

 žvejybos plotą žuvininkystės vandens telkinyje.

     3. Mokesčio už teisę naudoti žvejybos plotą dydis ir mokėjimo

 terminai nurodomi leidime naudoti žvejybos plotą.

    

     9 straipsnis. Leidimų naudoti žvejybos plotą terminai ir

                   sąlygos

     1. Leidimai naudoti žvejybos plotą išduodami 10 metų. Leidimo

 naudoti žvejybos plotą formą tvirtina Vyriausybė ar jos  įgaliota

 institucija.

     2.   Leidimai   naudoti   žvejybos   plotą     valstybiniuose

 žuvininkystės  vandens  telkiniuose, į kuriuos numatoma   atkurti

 nuosavybės  teises,  išduodami  iki nuosavybės  teisių  į   šiuos

 telkinius  atkūrimo  ir  ši  sąlyga įrašoma  į  leidimo   naudoti

 žvejybos plotą sąlygas.

     3. Leidimas naudoti žvejybos plotą neišduodamas:

     1)  asmenims, kuriems per paskutinius 2 metus buvo  nutraukta

 valstybinio vandens telkinio nuomos verslinei žūklei sutartis  ar

 panaikintas  leidimas  naudoti žūklės plotą ar leidimas   naudoti

 žvejybos plotą dėl įsipareigojimų nevykdymo;

     2)  jeigu  sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos   plotą

 priimtas pažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.

     4. Leidimas naudoti žvejybos plotą panaikinamas:

     1) jeigu žvejybos ploto naudotojui buvo duoti ne mažiau  kaip

 du  privalomieji  nurodymai dėl leidimo naudoti  žvejybos   plotą

 sąlygų nevykdymo, kurių jis neįvykdė;

     2) jeigu žvejybos ploto naudotojui per metus buvo skirtos dvi

 administracinės   nuobaudos   dėl   žuvų   išteklių     naudojimą

 reglamentuojančių  teisės  aktų reikalavimų ar  leidimo   naudoti

 žvejybos plotą esminių sąlygų pažeidimo;

     3) jeigu nustatytais terminais nesumokamas mokestis už  teisę

 naudoti žvejybos plotą;

     4)  jeigu  žvejybos ploto naudotojas per tris  mėnesius   nuo

 leidimo naudoti žvejybos plotą išdavimo nepradeda vykdyti leidime

 naudoti žvejybos plotą nustatytų reikalavimų;

     5)  žvejybos  ploto  naudotojo prašymu, kai  žvejybos   ploto

 naudotojas  ir vandens telkinio valdytojas dėl to susitaria  arba

 kai  vandens  telkinys dėl aplinkybių, už kurias žvejybos   ploto

 naudotojas neatsako, pasidarė netinkamas naudoti leidime  naudoti

 žvejybos plotą numatytiems tikslams;

     6)  kai  vandens  telkinio valdytojas priima  sprendimą   dėl

 nuosavybės teisių į tą vandens telkinį atkūrimo;

     7) likvidavus juridinį asmenį, kuriam buvo išduotas  leidimas

 naudoti žvejybos plotą;

     8)  mirus  fiziniam asmeniui, kuriam buvo išduotas   leidimas

 naudoti žvejybos plotą.

    

     10 straipsnis. Žvejybos ploto naudotojo teisės ir pareigos

     1. Žvejybos ploto naudotojas žuvininkystės vandens telkinyje,

 kuriame turi leidimą naudoti žvejybos plotą, turi teisę:

     1) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoti  mėgėjų

 ar limituotą žvejybą;

     2)  Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka žvejoti  verslinės

 žvejybos įrankiais;

     3)  Vyriausybės  nustatyta  tvarka gauti  valstybės   paramą,

 skirtą žuvų ištekliams atkurti ir apsaugoti;

     4) naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

     2. Žvejybos ploto naudotojas žuvininkystės vandens telkinyje,

 kuriame turi leidimą naudoti žvejybos plotą, privalo:

     1)  įgyvendinti vandens telkinio valdytojo patvirtintą   žuvų

 išteklių  naudojimo,  atkūrimo  ir  apsaugos  vandens   telkinyje

 priemonių planą;

     2)  Aplinkos  ministerijos  ar  jos  įgaliotos   institucijos

 nustatyta tvarka organizuoti žuvų išteklių apsaugą;

     3)  Aplinkos  ministerijos nustatyta tvarka  išduoti   mėgėjų

 žvejybos leidimus;

     4)  Aplinkos  ministerijos  ar  jos  įgaliotos   institucijos

 nustatyta tvarka teikti informaciją apie žuvų išteklių naudojimą,

 atkūrimą ir apsaugą žvejybos plote;

     5) laikytis nustatytų specialiųjų vandens telkinių  naudojimo

 sąlygų,  žvejybos  taisyklių,  kitų aplinkos apsaugą  ir   gamtos

 išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų, leidimo naudoti

 žvejybos plotą sąlygų ir reikalavimų.

    

                       KETVIRTASIS SKIRSNIS

     TEISĖS Į MĖGĖJŲ ŽVEJYBĄ SUTEIKIMAS. ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGA.

       ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ MĖGĖJŲ ŽVEJYBA, TEISĖS IR PAREIGOS

    

     11 straipsnis. Teisės į mėgėjų žvejybą suteikimas

     1. Teisę į mėgėjų žvejybą suteikia mėgėjų žvejybos  leidimas,

 išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus.

     2.    mėgėjų  žvejybos  leidimą  žvejoti    valstybiniuose

 žuvininkystės  vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti  leidimai

 naudoti žvejybos plotą, mokama:

     1) dviem paroms - 1 euras 40 euro centų;

     2) mėnesiui - 5 eurai;

     3) metams - 14 eurų."

     2. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

     "3.      mėgėjų  žvejybos  leidimą   žvejoti     privačiame

 žuvininkystės vandens telkinyje arba valstybiniame  žuvininkystės

 vandens  telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti   žvejybos

 plotą ir organizuota limituota žvejyba, mokama:

     1) parai - 2 eurai 50 euro centų;

     2) savaitei - 8 eurai;

     3) mėnesiui - 14 eurų."

     3. Pakeisti 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

     "4.     mėgėjų  žvejybos  leidimą  žvejoti    valstybiniame

 žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti

 žvejybos plotą, mokama:

     1) dviem paroms - 1 euras 40 euro centų;

     2) mėnesiui - 5 eurai;

     3) metams - 14 eurų."

     4. Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

     "5. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti vieną parą  privačiame

 žuvininkystės  vandens telkinyje, kuriame organizuota   limituota

 žvejyba,  arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje,   į

 kurį  išduotas  leidimas naudoti žvejybos plotą  ir   organizuota

 limituota žvejyba, mokama 14 eurų."

     6. Už mėgėjų žvejybos leidimą mokama:

     1) vandens telkinio savininkui, kai žvejojama jam  nuosavybės

 teise priklausančiame žuvininkystės vandens telkinyje;

     2)  žvejybos  ploto naudotojui, kai žvejojama   žuvininkystės

 vandens telkinyje, kuriame jam išduotas leidimas naudoti žvejybos

 plotą;

     3) į valstybės biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka Aplinkos

 apsaugos    rėmimo   programai   finansuoti,   kai      žvejojama

 valstybiniuose  žuvininkystės  vandens  telkiniuose,  į   kuriuos

 neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą.

     7. Žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimų, turi  teisę

 fiziniai  asmenys  iki 16 metų, valstybinio socialinio   draudimo

 pensininkai  ir  neįgalieji,  o Nemuno deltos  regioninio   parko

 vandens  telkiniuose - ir fiziniai asmenys, deklaravę  gyvenamąją

 vietą Rusnės seniūnijoje.

     8.  Žvejybos  plotų  naudotojai  ir  privačių   žuvininkystės

 vandens  telkinių  savininkai  turi teisę sumažinti  mokestį  

 mėgėjų  žvejybos  leidimą arba suteikti nemokamą teisę   žvejoti,

 taip pat suteikti teisę į limituotą žvejybą ilgesniam, negu šiame

 įstatyme nustatyta, laikotarpiui, neviršydami nustatyto  mokesčio

 už mėgėjų žvejybos leidimą dydžio už vieną parą.

    

     12 straipsnis. Žuvų išteklių apsauga, kontrolė ir atkūrimas

     1.  Fiziniai  ir juridiniai asmenys,  Lietuvos   Respublikoje

 įsteigti  Europos  Sąjungos valstybėse narėse ir kitose   Europos

 ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai privalo

 saugoti  žuvų išteklius, žuvų gyvenamąją aplinką nuo   kenksmingo

 poveikio.

     2.  Draudžiama  prekiauti mėgėjų žvejybos būdu   sužvejotomis

 žuvimis ir iš jų pagamintais produktais.

     3.  Žuvų  išteklių apsaugos ir atkūrimo valstybinę   kontrolę

 organizuoja  ir  atlieka  įstatymų  įgaliotos  institucijos    ir

 pareigūnai.

     4.  Žuvų  išteklių  atkūrimą  valstybiniuose    žuvininkystės

 vandens  telkiniuose,  į  kuriuos  neišduoti  leidimai    naudoti

 žvejybos  plotą,  organizuoja  ir  vykdo  Vyriausybės   įgaliotos

 institucijos. Šie darbai atliekami pagal Žemės ūkio  ministerijos

 parengtas ir su Aplinkos ministerija suderintas programas.

     5.  Valstybiniuose  žuvininkystės  vandens  telkiniuose,    į

 kuriuos  išduoti  leidimai  naudoti  žvejybos  plotą,    Aplinkos

 ministerijos  nustatyta  tvarka žuvų išteklius saugo ir   atkuria

 žvejybos  ploto  naudotojai. Privačiuose  žuvininkystės   vandens

 telkiniuose  žuvų  išteklius saugo ir atkuria  vandens   telkinių

 savininkai.

    

     13 straipsnis. Asmenų, užsiimančių mėgėjų žvejyba, teisės ir

                    pareigos

     1. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, turi teisę:

     1)  žvejoti vidaus vandenyse Aplinkos ministerijos  nustatyta

 tvarka, žvejoti jūrų vandenyse Žemės ūkio ministerijos  nustatyta

 tvarka;

     2)  nekliudomi  patekti  į  žuvininkystės  vandens   telkinių

 pakrantės apsaugos juostos teritoriją ir joje būti.

     2. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

     1) racionaliai naudoti žuvų išteklius ir juos saugoti;

     2)  paaiškėjus,  kad  naudojamiems  žuvų  ištekliams   gresia

 pavojus,  imtis  priemonių,  kad būtų jo išvengta,  o   atsiradus

 žalingiems  padariniams,  nedelsdami  juos šalinti ir  apie   tai

 pranešti  Aplinkos ministerijai, žuvininkystės vandens   telkinių

 savininkams ar žvejybos plotų naudotojams;

     3) neteršti vandens telkinių ir jų pakrančių;

     4)  atlyginti  savo  neteisėtais veiksmais  žuvų   ištekliams

 padarytą žalą;

     5)  vykdyti  teisėtus  valstybės  institucijų  ir   pareigūnų

 reikalavimus.

    

                         PENKTASIS SKIRSNIS

                       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

     14 straipsnis. Atsakomybė už įstatymo pažeidimus

     Juridiniai   ir  fiziniai  asmenys,  pažeidę  šio    įstatymo

 reikalavimus,  atsako  Lietuvos Respublikos  įstatymų   nustatyta

 tvarka."

    

     2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

     Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja po 3  mėnesių

 nuo paskelbimo leidinyje "Valstybės žinios".

     3 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

     Vyriausybė  ar  jos įgaliotos institucijos iki šio   įstatymo

 įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės

 aktus.

  

     4 straipsnis. Leidimai naudoti žūklės plotą ir vandens

                   telkinių nuomos verslinei žūklei sutartys

     1. Įsigaliojus šiam įstatymui, leidimai naudoti žūklės  plotą

 neišduodami ir vandens telkinio nuomos verslinei žūklei  sutartys

 nesudaromos.

     2. Leidimai naudoti žūklės plotą galioja ne ilgiau kaip iki 2013

 m.  gegužės  1  d. Žuvų išteklių naudotojams, turintiems leidimus

 naudoti  žūklės  plotą  ar  iki  2009  m. sausio 1 d. turėjusiems

 vandens telkinio nuomos verslinei žūklei sutartis ir vykdžiusiems

 prisiimtus  esminius  įsipareigojimus, šio įstatymo 1 straipsnyje

 išdėstyto  Mėgėjų  žvejybos įstatymo nustatyta tvarka be aukciono

 išduodami  leidimai  naudoti  žvejybos  plotą  ir  nustatomas  be

 aukciono  suteikiamos  teisės  naudoti  žvejybos  plotą  mokesčio

 dydis.  Šiuo  atveju  prieš  priimant  sprendimą  išduoti leidimą

 naudoti žvejybos plotą žuvų išteklių tyrimai gali būti neatlikti.

 Leidimas  naudoti žvejybos plotą išduodamas 10 metų, skaičiuojant

 nuo  leidimo  išdavimo  datos. Nuo leidimo naudoti žvejybos plotą

 išdavimo netenka galios leidimas naudoti žūklės plotą.

     3. Teisė į mėgėjų žvejybą valstybiniame žuvininkystės vandens

 telkinyje,  į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės plotą ar  dėl

 kurio sudaryta vandens telkinio nuomos verslinei žūklei sutartis,

 įgyjama  šio  įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto  Mėgėjų   žvejybos

 įstatymo 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

 
 

     Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 
 

 RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                         DALIA GRYBAUSKAITĖ