Utenos medžiotojų ir žvejų draugija

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyrius
Vyžuonų g. 17, Utena, LT-28141, tel. Nr. 8 687 82749, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valdybos pirmininkas Tomas Zubovas tel. Nr. 8 687 82749

Priėmimo laikas: antradienį ir penktadienį nuo 8:00 iki 17:00 val.
                               ketvirtadienį nuo 9:00 iki 15:00 val. (be pietų)
                               pietūs nuo 13:00 iki 14:00 val.

 

Megėjų žūklės taisyklės

                MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS

                               

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

    1.  Mėgėjų  žvejybos  vidaus vandenyse taisyklės  (toliau   -Taisyklės)  nustato  mėgėjų žvejybos objektus, įrankius,   būdus,režimą,  mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja  kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.

    2.  Taisyklės  netaikomos mėgėjų žvejybai  Baltijos   jūroje, privačiuose  tvenkiniuose  ir kūdrose. Mėgėjų  žvejybai   kituose privačiuose  vandens  telkiniuose Taisyklės taikomos tiek,  kiek nurodyta  Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės   ir

fizinių  ar  juridinių asmenų nuosavybės teise   priklausančiuose žuvininkystės   vidaus  vandens  telkiniuose  tvarkos  apraše, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos aplinkos ministro  2012   m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-771 (Žin., 2012, Nr. 113-5748).

    3.  Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek,  kiek tai  nurodyta  limituotą  žvejybą  reglamentuojančiuose   teisės aktuose.  Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja  ir šių  teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai   ir

tvarkymo planai.

   

                           II. SĄVOKOS

   

    4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

    4.1. bučiukas vėžiams gaudyti - ne ilgesnė kaip 100 cm ir  ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;

    4.2. viena žvejyba - mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba  nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

    4.3. žvejo mėgėjo bilietas - mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam   asmeniui  suteikiama  teisė  žvejoti  valstybiniuose  žuvininkystės   vandens  telkiniuose,  kurie  nenaudojami  kaip žvejybos  plotai  ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama   pagal

mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

    4.4. žvejo  mėgėjo  kortelė  -  mėgėjų  žvejybos  leidimas, kuriuo suteikiama  teisė  žvejoti  jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje   kuriame   vykdoma  limituota  žvejyba.

    5.  Kitos  šiose Taisyklėse vartojamos  sąvokos   suprantamos taip,  kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų   žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos  žuvininkystės  įstatyme (Žin., 2000,  Nr.   56-1648;2004,  Nr.  73-2527)  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos   teisės

aktuose.

   

                  III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

   

    6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip5 bučiukus ar samtelius  vėžiams  gaudyti  ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres , išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų,  išskyrus  stintų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Gaudant stintas ne nuo ledo, visos sugautos kitų rūšių žuvys  nedelsiant  paleidžiamos  į    patį vandens telkinį.   Dvišakis   ar   trišakis   kabliukas  laikomas  vienu. rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos   metu visi sugauti plačiažnypliai, siauražnypliai vėžiai   ar žuvys turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

    7. Vienos  žvejybos  metu  leidžiama  sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip  2  vienetus  salačių,  ūsorių,  3 vienetus lydekų, ungurių, margųjų  upėtakių,  kiršlių,  ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali  viršyti  5  vienetų),  ne  daugiau  kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus  rainuotuosius  ir  žymėtuosius  vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte  nenurodytų  leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti  5  kg, o Kuršių mariose - 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio  ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame  punkte  nustatytą  normą.  Kiekvienas  asmuo,  užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų  asmenų laimikio,  į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių  Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr.D1-433 "Dėl   Invazinių  Lietuvoje   organizmų   rūšių  sąrašo patvirtinimo   ir dėl kai kurių  Aplinkos ministro įsakymų pripažinimo   netekusiais galios" (toliau - Invazinių rūšių sąrašas), ir   žuvys,  kurios  sugautos  gyvybingos  nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

    8.  Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio  lervas vienu  tinkliniu  samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo -  ne didesnis  kaip 1 metras, tinklo akutės - ne didesnės kaip 10  mm. Vienos  žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne  daugiau kaip  30  vienetų  karosų,  kuojų, ešerių  ir  kitų  rūšių   žuvų jauniklių,  išskyrus  plėšriąsias  žuvis,  Taisyklių  12.1-12.3  punktuose  išvardintas  žuvis, į Globojamų žuvų ir  vėžių   rūšių sąrašą,  patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  1999 m.  kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33-970),  įrašytas

žuvis.

    9.  Mėgėjų  žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių  7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1 punkte  nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:

    9.1.  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministerijos   regiono aplinkos  apsaugos  departamento  (toliau - regiono  aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys - valstybiniuose vandens telkiniuose, į  kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;

    9.2.  žvejybos  ploto  naudotojo  -  valstybiniuose   vandens telkiniuose,  į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos  plotą. Žvejybos  ploto  naudotojas žvejybos sąlygas turi  suderinti   su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;

    9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

    10. Draudžiama veikla:

    10.1.žvejoti   naudojant elektros energiją, nuodingąsias  ar sprogstamąsias  medžiagas,  šaunamuosius  ar pneumatinius ginklus (išskyrus  povandeninės  žūklės  šautuvus),  akvalangus bei kitus autonominius  kvėpavimo  prietaisus,  vykdyti povandeninę  žūklę tamsiuoju paros metu - nuo saulės laidos iki patekėjimo ar vandens  telkiniuose,  kuriuose  povandeninė  žūklė neleidžiama ,naudoti  povandeninei  žūklei  strėles,  kurių antgalis platesnis kaip  10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant  pakrantėmis ,žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis gaudoma  ar sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų  skaičių,  naudojant  ne  mėgėjų žvejybos įrankius ar juos išimant iš  vandens  telkinių ,nesilaikant 10.3 punkto reikalavimų,  vietose, kuriose žvejoti draudžiama ar tuo metu draudžiama, pažeidžiant Taisyklių 12.1,12.2 ar 12.4  papunkčių  reikalavimus ,nuo sausio 1d. iki balandžio 20 d. žvejoti masalui  naudojant  žuvelę  (išskyrus žvejybą  Kuršių mariose ir  žvejybą žuvelės gabalėliu), žvejoti kiršlius,   marguosius  upėtakius,  šlakius,  lašišas  natūralios kilmės  masalais,  bučiukais  ar  samteliais vėžiams gaudyti kitų rūšių  žuvis nei siauražnypliai ,plačiažnypliai,  žymėtieji ir rainuotieji vėžiai (toliau - draudžiami žvejybos būdai);

    10.2. laikyti ar gabenti žeberklus,ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius(toliau - draudžiami žvejybos įrankiai),išskyrus atvejus,  kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai ar mokslo ir mokymo tikslais;

    10.3.išimti iš vandens telkinių ūdas,tinklinius  ne  mėgėjų

žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens

telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje,  patvirtintoje  Lietuvos  Respublikos aplinkos ministro 2005  m.  liepos  29  d.  įsakymu  Nr.  D1-383 (toliau – Žvejybos įrankių  ženklinimo  taisyklės),  draudžiamus  žvejybos įrankius, neišimdami      vandens,  privalo  pranešti apie tai aplinkos apsaugos  valstybinės  kontrolės pareigūnams Valstybinės aplinkos apsaugos   tarnybos  Informacijos  priėmimo  ir  valdymo  centrui telefonu  8(5)  273  2995  arba bendruoju pagalbos centro numeriu 112;

    10.4.naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą ir Taisyklių 12.1-12.3 punktuose išvardintas žuvis;

    10.5.vykdyti povandeninę žūklę neturint  žūklės vietoje ryškiai matomo  plūduro,  naudoti  kitų  nei  unguriai  žuvų povandeninei žūklei dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius;

    10.6.būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais ,jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama  ar  tuo  metu draudžiama, ar neturint mėgėjų žvejybos leidimo,  suteikiančio  teisę  žvejoti  tame vandens telkinyje ar nemokamos  žvejybos  teisės, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais  šautuvais  vandens  telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama;

    10.7.prekiauti  mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais;

    10.8.būti  vandens  telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius  plonai ledo dangai  ar  Lietuvos  hidrometeorologijos  tarnybai prie Aplinkos ministerijos  paskelbus  apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų

žmonių gyvybei ar sveikatai.

    11. Draudžiama žvejoti:

    11.1. be  mėgėjų  žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens  telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę. liepos 6d. ir rugpjūčio 15 d. visuose valstybiniuose vandens  telkiniuose,  kuriuose  mėgėjų  žvejyba  nedraudžiama ir kuriuose  neorganizuojama  limituota  žvejyba,  ir  Nemuno deltos regioninio  parko  vandens  telkiniuose,  kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;

    11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

    11.3.  naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių   pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;

    11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais  žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti.Šiais  įrankiais  sugautos  visų rūšių žuvys turi būti nedelsiant paleistos atgal į tą patį vandens telkinį;

    11.6. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;

    11.7. arčiau kaip 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne  mėgėjų žvejybos įrankių;

    11.8. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens  nuleistuvų (užtvankų);

    11.9. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų

Galima įlūžus išlipti ant ledo,- dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų;

    11.10.  nuo  balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m   zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;

    11.11. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant  masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip  pat žvejojant žuvelės gabalėliu);

 

    11.12.  nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje  nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo  žiočių iki  Babtų  tilto  tamsiuoju paros metu nuo  saulės  laidos   iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);

    11.13. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens

telkiniuose;

    11.14. nuo  rugsėjo  16  d.  iki  spalio  15  d.  taisyklių 5 priede nurodytuose upių  ruožuose;

    11.15. nuo  spalio  1  d.  iki  gruodžio  31  d.  Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus  rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

    11.16.  nuo  rugsėjo  16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar   neturint   nemokamos  žvejybos  teisės  Taisyklių  3  priede nurodytuose  upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

    11.17. nuo  spalio  16  d.  iki  gruodžio  31  d. Taisyklių 4 priede nurodytuose  upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

    11.18. nuo  rugsėjo  16  d.  iki  spalio 15 d. nuo saulės laidos iki saulės  patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose.

11.19. nuo liepos 1 d. iki lapkričio 1 d. taisyklių 6 priede nurodytuose upių ruožuose;

11.20. nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 31 d. Neryje nuo Šilo g. tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste naudojant įrankius ir masalus, skirtus plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai.

    12. Draudžiama gaudyti:

    12.1.  šių rūšių žuvis:

    12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);

    12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);

    12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);

    12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri);

    12.1.5. nėgių vingilius;

    12.1.6. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);

    12.1.7.  kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos  Respublikos saugomų  gyvūnų,  augalų  ir  grybų  rūšių  sąrašą,   patvirtintą Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro 2003 m. spalio  13   d. įsakymu  Nr.  504, įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai   neišduotos

žvejo mėgėjo kortelės;

    12.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:

    12.2.1. lašišas (Salmo salar);

    12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);

    12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);

    12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);

    12.3.   mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio  pradžios  iki  uodegos  peleko  galo, vėžiai - nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

    12.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

    12.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

    12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

    12.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

    12.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

    12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

    12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

    12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;

    12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

    12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

    12.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

    12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

    12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

    12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

    12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

    12.3.17.  Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis)  40 cm;

    12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;

    12.3.19.  siauražnyplius  vėžius (Astacus leptodactylus)   10 cm;

    12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

    12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

    12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

    12.4.3.  salačius  (Aspius  aspius) nuo balandžio 1  d.   iki gegužės 15 d.;

    12.4.4.  kiršlius  (Thymallus thymallus) nuo kovo 1  d.   iki gegužės 15 d.;

    12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo  spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

    12.4.6.  sykus  (Coregonus  lavaretus) nuo spalio 1  d.   iki gruodžio 31 d.;

    12.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio  15 d.;

    12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

    12.4.9.  plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

    12.4.10.  karšius  (Abramis brama) nuo balandžio 20  d.   iki gegužės  20  d.  Nemuno  deltos  regioninio  parko   teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;

    12.4.11.  šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.

    13.  Pagautos  žuvys  ir vėžiai, mažesni negu  nustatyta   12

punkte,  ir  žuvys,  kurias  draudžiama  gaudyti  ar  tuo    metu

draudžiama  gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į  

patį vandens telkinį.

    14.  Visi  11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja   ir

pirmąją,  ir  paskutiniąją nurodyto termino dieną.  Kai   pirmoji

draudimo  diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė,   draudimas

įsigalioja  kitą  dieną po savaitgalio ar  valstybinės   šventės.

Draudimas  negalioja  paskutiniąją  draudimo dieną, jei  ji   yra

savaitgalis ar valstybinė šventė.

    15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:

    15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:

+----+-------------+-----------+--------+------------------------+

|Eil.|   Vandens   |Savivaldybė|Plotas, |        Pastabos        |

|Nr. |  telkinio   |           |   ha   |                        |

|    | pavadinimas |           |        |                        |

+----+-------------+-----------+--------+------------------------+

| 1. |   Alaušas   |  Utenos   | 1071,8 |                        |

+----+-------------+-----------+--------+------------------------+

| 2. |    Asveja   |  Molėtų,  |  978,2 |    Povandeninė žūklė   |

|    |             |Švenčionių |        | leidžiama ežero dalyje |

|    |             |           |        | nuo Dubingių tilto iki |

|    |             |           |        |      Žingių tilto      |

+----+-------------+-----------+--------+------------------------+

| 3. |  Didžiulis  |  Alytaus  |  912,7 |                        |

|    |   (Daugų)   |           |        |                        |

+----+-------------+-----------+--------+------------------------+

| 4. |  Drūkšiai   |  Zarasų   | 3204,9 |  Lietuvos Respublikos  |

|    |             |           |        | teritorijoje esančioje |

|    |             |           |        |      ežero dalyje      |

+----+-------------+-----------+--------+------------------------+

| 5. |  Siesartis  |  Molėtų   |  503,6 |                        |

+----+-------------+-----------+--------+------------------------+

| 6. |  Vištytis   |Vilkaviškio|        |  Lietuvos Respublikos  |

|    |             |           |        | teritorijoje esančioje |

|    |             |           |        |      ežero dalyje      |

+----+-------------+-----------+--------+------------------------+

| 7. |  Elektrėnų  | Elektrėnų | 1389,6 |                        |

|    |  tvenkinys  |           |        |                        |

+----+-------------+-----------+--------+------------------------

 

    15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.

    16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į  kuriuos jiems  išduoti  leidimai  naudoti žvejybos  plotą,  gali   leisti povandeninę  žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo  sąlygas, jei  šie  valstybiniai  vandens telkiniai nepatenka  į   Lietuvos

Respublikos  Vyriausybės  nutarimais patvirtintuose   valstybinių parkų  ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio  funkcinio prioriteto zonas.

   

                    IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

    17. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

    17.1.  žvejodami  turėti ir pareikalavus  aplinkos   apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams,   kitiems  pareigūnams,  kurie  pagal   įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos  valstybinę

kontrolę,  pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio  mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame  vandens telkinyje,  ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens   tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

    17.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):

    17.2.1.  prieš  pradėdami  žvejybą ir  žvejybos  metu   visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;

    17.2.2.  pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines  atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;

    17.3.  sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai   pranešti Aplinkos  ministerijos  regiono aplinkos apsaugos   departamentui arba  Žuvininkystės  tarnybai  prie  Žemės  ūkio    ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas,  žvejybos

įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo  numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, - nurodomas  žuvies svoris,  ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo),  lytis ir  pridedamas  ženklas.  Taip  pat  nurodoma  kita   informacija

(pastebėti  mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai   ar kt.).

    18. Asmenys,  pažeidę  Taisykles,  privalo  atlyginti  žalą  žuvų ištekliams,   apskaičiuotą  vadovaujantis  Padarytos  žalos  žuvų ištekliams  apskaičiavimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos  aplinkos  ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr.D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).

    19.Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius  iki    savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai  ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

                               

                        _________________