Utenos medžiotojų ir žvejų draugija

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyrius
Vyžuonų g. 17, Utena, LT-28141, tel. Nr. 8 687 82749, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valdybos pirmininkas Tomas Zubovas tel. Nr. 8 687 82749

Priėmimo laikas: antradienį ir penktadienį nuo 8:00 iki 17:00 val.
                               ketvirtadienį nuo 9:00 iki 15:00 val. (be pietų)
                               pietūs nuo 13:00 iki 14:00 val.

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyriaus įstatai

1.              Bendroji dalis

1.1.            „LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS UTENOS SKYRIUS“ (toliau tekste „Skyrius“) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti bei įgyvendinti bendruosius Skyriaus narių poreikius, susijusius su medžiokle ir žvejyba.

1.2.            Skyriaus teisinė forma yra asociacija. Skyrius yra juridinis asmuo nuo pat jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, turintis bent vieną sąskaitą banke bei antspaudą su Skyriaus pavadinimu ir naudojantis jį savo nuožiūra.

1.3.            Skyrius veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais ir šiais įstatais.

1.4.            Pagal savo prievoles skyrius atsako savo turtu iš kurio gali būti išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. Skyrius neatsako už Skyriaus narių prisiimtus įsipareigojimus, o Skyriaus nariai neatsako už Skyriaus įsipareigojimus kitu savo turtu, išskyrus turtą, investuotą į Skyrių.

1.5.            Skyriaus pavadinimas yra: „LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS UTENOS SKYRIUS“.

1.6.            Skyrius turi savo vėliavą, emblemą, nario ženklą ir kitus simbolius.

1.7.            Skyriaus veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Skyriaus veiklos trukmė nėra ribota.

1.8.            Skyriaus finansinių operacijų metai nustatomi nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.

1.9.            Skyriaus buveinės adresas: Vyžuonų g. 17, Utena LT-28141, Lietuvos Respublika.

2.              Skyriaus veiklos tikslai ir sritys

2.1.            Pagrindinis Skyriaus veiklos tikslas yra įgyvendinti laukinės gyvūnijos apsaugą, organizuoti jos racionalų naudojimą bei tenkinti savo narių poreikius, susijusius su medžiokle ir žvejyba

2.2.            Siekdamas savo tikslų Skyrius atlieka šiuos uždavinius ir funkcijas:

2.2.1.      gausina ir reguliuoja žuvų bei laukinių žvėrių ir paukščių išteklius;

2.2.2.      ugdo taurų Skyriaus narių požiūrį į gamtą;

2.2.3.      propaguoja gamtosaugos idėjas, puoselėja žvejybos bei medžioklės kultūrą ir tradicijas;

2.2.4.      visokeriopai saugo ir globoja Lietuvos miškų, laukų ir vandens fauną;

2.2.5.      propaguoja Skyriaus tikslus ir uždavinius;

2.2.6.      organizuoja konferencijas, simpoziumus, kitokius susirinkimus bei masinius renginius;

2.2.7.      organizuoja parodas, varžybas, medžiotojų ir žvejų mokymą;

2.2.8.      gina Skyriaus narių interesus bei teikia jiems paslaugas.

2.3.            Pagrindinė skyriaus veiklos sritis yra tenkinti savo narių poreikius susijusius su medžiokle bei žvejyba. Organizuodamas savo veiklą Skyrius vykdo šias priemones:

2.3.1.      nustatyta tvarka nuomojasi medžioklės plotus bei mėgėjiškai žūklei skirtus vandens telkinius;

2.3.2.      padeda organizuoti medžioklės plotų bei vandens telkinių apsaugą;

2.3.3.      padeda atlikti medžiojamųjų žvėrių selekciją, formuojant tinkamiausias žvėrių populiacijų struktūras;

2.3.4.      padeda atlikti vandens telkinių įžuvinimo darbus;

2.3.5.      padeda nustatyta tvarka atlikti medžiojamosios faunos ir žuvų išteklių apskaitą, teikia siūlymus dėl žvėrių sumedžiojimo limitų ir terminų nustatymo;

2.3.6.      rūpinasi medžiotojų bei žvejų mokymu, jų kvalifikacijos kėlimu;

2.3.7.      rengia talkas, sąskrydžius, konkursus bei parodas;

2.3.8.      bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis giminingomis organizacijomis, mokslo, aplinkos apsaugos bei kitomis valstybinėmis institucijomis;

2.3.9.      rengia medžioklinio, sportinio šaudymo, kastingo bei žūklės varžybas, medžioklinių šunų parodas, apžiūras, lauko bandymus, teisėjų, trenerių seminarus, medžioklės bei žūklės trofėjų apžiūras ir parodas, steigia medžioklės ir žūklės muziejus;

2.3.10.  įrengia medžiotojų ir žvejų bazes, šaudyklas,  valčių prieplaukas, medžioklinių šunų, žuvų, paukščių veisyklas;

2.3.11.  teikia medžioklių bei žvejybos organizavimo paslaugas, prekiauja medžioklės trofėjais, medžioklės bei žūklės reikmenimis ir kita produkcija;

2.3.12.  tvarko skyriaus teritorijoje veikiančių medžiotojų bei žvejų-mėgėjų klubų ir būrelių apskaitą, koordinuoja jų veiklą, atstovauja jų interesams Lietuvos valdžios institucijose;

2.3.13.  teikia medžiotojų sąvadui duomenis apie medžiotojų klubams ar būreliams priklausančius medžiotojus;

2.3.14.  organizuoja parengiamuosius kursus besirengiantiems laikyti medžioklės egzaminą, stažuotes ir medžiotojų mokymo kursus, išduoda ir tęsia skyriaus narių medžiotojo ir žvejo bilietus;

2.3.15.  organizuoja medžiotojų-selekcininkų, medžioklės trofėjų ekspertų, medžioklės vadovų, kinologų rengimą bei suteikia atitinkamą kvalifikaciją;

2.3.16.  kasmet daro žymas medžiotojų bilietuose apie duomenų medžiotojų sąvadui pateikimą;

2.3.17.  platina medžiotojų klubams ar būreliams medžioklės lapus ir licencijas bei žūklės leidimus;

2.3.18.  organizuoja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, saugaus elgesio medžioklėje egzaminus;

2.3.19.  teikia apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijai siūlymus dėl asmenims suteiktos teisės medžioti panaikinimo.

2.3.20.  Skyrius gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę-komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.              Skyriaus teisės ir pareigos

3.1.            Skyrius turi teisę užsiimti tik tokia veikla, kuri nedraudžiama įstatymų, ir yra neatsiejamai susijusi su Skyriaus veiklos tikslais.

3.2.            Skyrius gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems įstatams ir Skyriaus veiklos tikslams.

3.3.            Skyrius turi teisę:

3.3.1.      pirkti ar kitokiu įstatymai neprieštaraujančiu būdu įsigyti reikalingą savo veiklai turtą, taip pat jį valdyti, naudoti, sudaryti kitus sandorius, įgyti turtines ir neturtines teises;

3.3.2.      naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;

3.3.3.      skirti lėšų labdarai ir paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padarinių likvidavimui;

3.3.4.      samdyti darbuotojus ir paslaugas įstatuose numatytai veiklai ir tikslams įgyvendinti;

3.3.5.      gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių asmenų;

3.3.6.      nustatyti skyriaus nariams teikiamų paslaugų ir sutartinių darbų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

3.3.7.      reorganizuotis, persitvarkyti, būti kitų ne pelno įmonių steigėju, steigti juridinius asmenis ir būti jų dalyviais, išskyrus juridinius asmenis, kurių atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota;

3.3.8.      užmegzti tarptautinius ryšius, keistis delegacijomis, dalyvauti renginiuose užsienyje;

3.3.9.      jungtis į asociacijų sąjungas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje.

3.4.            Skyrius gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę - komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Licencijuojamą ar kitokia tvarka nustatytą veiklą skyrius gali vykdyti tik gavęs atitinkamus leidimus.

4.              Skyriaus turtas ir lėšos

4.1.            Skyriui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, įrenginiai bei kitas jo įstatuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalingas turtas.

4.2.            Narystė Skyriuje neužtikrina jo nariui jokių išankstinių teisių į Skyriaus turtą, išskyrus Skyriaus likvidavimo atvejį.

4.3.            Skyriaus finansiniai ištekliai formuojami iš šių šaltinių:

4.3.1.      Skyriaus narių stojamieji įnašai, narystės mokesčiai bei kiti tiksliniai įnašai;

4.3.2.      lėšos ir turtas, gauti kaip labdara ar parama;

4.3.3.      valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

4.3.4.      visuomeninių bendruomenių, tarptautinių organizacijų, dovanotos/paaukotos lėšos;

4.3.5.      Lietuvos Respublikos bei užsienio fondų tiksliniai asignavimai;

4.3.6.      kredito įstaigų palūkanos už jose laikomus Skyriaus pinigus;

4.3.7.      Skyriaus įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

4.3.8.      iš medžioklės ir žūklės gautos pajamos;

4.3.9.      kitos teisėtai įgytos lėšos.

4.4.            Skyriaus nariai neturi teisės gauti išmokų už narystę organizacijoje.

4.5.            Įstatais numatyta tvarka pasibaigus narystei Skyriuje, stojamieji įnašai bei sumokėti nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai negrąžinami.

4.6.            Skyriaus turtas (įskaitant pajamas) naudojamas tik įstatuose numatytiems Skyriaus veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Pelnas, jei toks bus gautas, Skyriaus nariams neskirstomas.

5.              Skyriaus nariai, jų teisės ir pareigos.

5.1.            Skyriaus narių skaičius nėra ribojamas. Minimalus Skyriaus narių skaičius yra (3) trys. Skyriaus nariu gali tapti bet kuris nustatyta tvarka įsiregistravęs LR juridinių asmenų registre juridinis asmuo, bei kiekvienas fizinis asmuo kurie: (a)pripažįsta šiuos įstatus, (b)neturi Skyriui priešiškų tikslų, (c)raštu pareiškia norą tapti Skyriaus nariu, bei (d)pasižada remti Skyrių pinigais ar turtu. Jaunesni kaip 18 metų asmenys Skyriuje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.2.            Visas turtines ir neturtines teises Skyriaus nariai įgyja tik tapę Skyriaus nariais ir visos šios teisės prarandamos nustojus jais būti.

5.3.            Skyriaus nariai turi šias teises:

5.3.1.      dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Skyriaus narių susirinkime;

5.3.2.      naudotis Skyriaus teikiamomis paslaugomis;

5.3.3.      susipažinti su Skyriaus dokumentais ir gauti visą Skyriaus turimą informaciją apie jo veiklą;

5.3.4.      palikti testamentu, dovanoti ar kitaip perleisti jam privačios nuosavybės teise priklausantį turtą Skyriui;

5.3.5.      bet kada išstoti iš Skyriaus; - tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Skyriaus nuosavybėn perduotos lėšos bei turtas negrąžinami;

5.3.6.      gauti likviduojamo Skyriaus turto dalį, neviršijančią ir proporcingą stojamąjam nario įnašui ar mokesčiui;

5.3.7.      apskųsti teismui visuotinio Skyriaus narių susirinkimo, Skyriaus valdybos sprendimus;

5.3.8.      užimti bet kurias skiriamas ar renkamas pareigas Skyriuje, išskyrus šiais įstatais draudžiamus atvejus;

5.3.9.      kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas teises.

5.4.            Skyriaus buveinėje, taip pat Skyriaus filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Skyriaus narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Skyriaus narys.

5.5.            Skyriaus nariai turi šias pareigas:

5.5.1.      laikytis Skyriaus įstatų;

5.5.2.      vykdyti Skyriaus valdymo organų nutarimus;

5.5.3.      laiku mokėti Skyriaus nario įnašus ir nario mokesčius;

5.5.4.      dalyvauti Skyriaus valdyme;

5.5.5.      teikti Skyriui informacinę bei kitokią pagalbą, būtiną jo veiklos tikslams realizuoti;

5.6              Skyrius taip pat gali turėti neasocijuotus, pripažįstančius bei vykdančius skyriaus įstatus ir mokančius stojamąjį bei nario mokestį medžiotojus bei žvejus kurie skyriaus veikloje dalyvauja svečių teisėmis, neturėdami sprendžiamojo balso

6.      Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Skyriaus tvarka

6.1.            Norėdamas tapti Skyriaus nariu juridinis asmuo turi pateikti rašytinį prašymą Skyriaus valdybai. Tokiame prašyme turi būti nurodytas šio juridinio asmens kompetetingo valdymo organo sprendimas stoti į Skyrių. Norėdamas tapti Skyriaus nariu fizinis asmuo turi pateikti asmeninį rašytinį prašymą. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Skyriaus nariais pateikia jų tėvai arba globėjai.

6.2.            Prašymus dėl naujų narių priėmimo Skyriaus valdyba apsvarsto ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų gavimo dienos. Sprendimas dėl naujų nariai priėmimo į Skyrių laikomas priimtu, kai už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių.

6.3.            Narys gali būti pašalintas iš Skyriaus, jeigu:

6.3.1.      nevykdo ar netinkamai vykdo Skyriaus nario pareigas ar Skyriaus organų sprendimus;

6.3.2.      vykdo priešišką Skyriaus tikslams veiklą;

6.3.3.      nemoka narystės mokesčių ar tikslinių įnašų;

6.4.            Sprendimus dėl pašalinimo iš Skyriaus narių priima Skyriaus valdyba 2/3 balsų dauguma.

7.              Skyriaus organai ir jų kompetencija.

7.1.            Skyrius turi šiuos organus: (a)visuotinį Skyriaus narių susirinkimą, (b)kolegialų valdymo organą - Valdybą.

7.2.            Skyrius įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo kolegialaus valdymo organo Valdybos pirmininką.

8.              Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas

8.1.            Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas (toliau tekste “Susirinkimas”) yra aukščiausias Skyriaus organas.

8.2.            Susirinkimas vykdo šias nurodytas funkcijas:

8.2.1.      priima ir keičia Skyriaus įstatus;

8.2.2.      renka ir atšaukia narius į Skyriaus valdybą ir revizijos komisiją bei nustato šiu organų narių skaičių;

8.2.3.      nustato Skyriaus narių stojamųjų įnašų, nario mokesčių bei tikslinių įmokų dydžius ir jų mokėjimo tvarką;

8.2.4.      tvirtina Skyriaus valdybos ir revizijos komisijos metines ataskaitas;

8.2.5.      tvirtina metinę finansinę Skyriaus atskaitomybę;

8.2.6.      priima sprendimą dėl Skyriaus pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

8.2.7.      priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

8.2.8.      tvirtina Skyriaus renkamų valdymo organų narių apmokėjimo už darbą tvarką;

8.2.9.      tvirtina skyriaus veiklos programą.

8.3.            Susirinkimas gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

8.4.            Eilinis susirinkimas turi būti sušauktas kasmet ne vėliau kaip per penkis (5) mėnesius nuo metų pabaigos. Neeilinis susirinkimas gali būti šaukiamas ne mažiau kaip 1/2 Skyriaus narių, valdybos, valdybos pirmininko ir/ar revizijos komisijos iniciatyva.

8.5.            Už susirinkimo sušaukimą ir jos organizavimą yra atsakinga Skyriaus valdyba. Apie šaukiamą susirinkimą turi būti paskelbta dienraštyje “Utenis“ ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki susirinkimo. Pranešime turi būti nurodyta susirinkimo vieta, laikas, ir darbotvarkės klausimai. Susirinkimas gali būti šaukiamas ir nesilaikant šių terminų, jei visi Skyriaus nariai su tuo sutinka.  

8.6.            Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

8.7.            Susirinkimas neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimų darbotvarkėje neskelbtais klausimais.

8.8.            Susirinkimo sprendimai laikomi priimtais ir galioja, jeigu jie priimti ne mažiau kaip 1/2 visų susirinkime dalyvaujančių Skyriaus narių balsų dauguma (išskyrus sprendimus, nurodytus šių įstatų 8.2.1 ir 8.2.6 punktuose) ir esant kvorumui. Sprendžiamojo balso teisę susirinkime turi visi Skyriaus nariai. Vienas narys atskiru sprendžiamu klausimu turi po vieną balsą.

8.9.            Susirinkimo sprendimai dėl įstatų priėmimo ir pakeitimo bei dėl skyriaus pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) laikomi priimtais ir galioja, jeigu jie priimti ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Skyriaus narių balsų dauguma ir esant kvorumui. Balsavimas susirinkime paprastai yra atviras, tačiau susirinkimas gali nuspręsti ir kitokią balsavimo formą.

8.10.        Laikoma, kad susirinkime kvorumas yra, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Skyriaus narių. Jeigu kvorumo nėra, valdyba privalo per 2 savaites sušaukti naują susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Skyriaus narių dalyvautų.

8.11.        Skyriaus narys, susipažinęs su nutarimo projektu, gali iš anksto raštu pranešti susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ dėl kiekvieno nutarimo klausimo. Tokie narių pranešimai yra įskaitomi į susirinkimo kvorumą ir į balsavimo rezultatus.

8.12.        Skyriaus narys turi teisę įgalioti kitą asmenį už jį balsuoti susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Skyriaus nario įgaliojimas kitam asmeniui atstovauti jį susirinkime turi būti patvirtintas notaro.

9.              Valdyba

9.1.            Valdyba yra kolegialus Skyriaus valdymo organas, sudaromas iš vienuolikos (11) narių, penkerių (5) metų laikotarpiui. Valdybos nario kadencijų skaičius  nėra ribojamas.

9.2.            Valdybos narius renka bei atšaukia susirinkimas. Valdyba veikia pagal ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais bei konferencijos sprendimais.

9.3.            Renkant valdybos narius, kandidatus gali siūlyti kiekvienas Skyriaus narys, bet ne daugiau kaip po vieną. Iš pasiūlyto kandidatų sąrašo kiekvienas Skyriaus narys gali balsuoti už pasirinktus vienuolika (11) kandidatų. Valdybos nariais tampa daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Valdybos pirmininką ir valdybos pirmininko pavaduotoją pirmąjame naujai išrinktos valdybos posėdyje iš savo narių tarpo išsirenka pati valdyba.

9.4.            Naujai išrinkta valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam susirinkimui ir vykdo, kol bus išrinkta nauja valdyba. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas.

9.5.            Valdybos narys gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus apie tai raštu informavęs valdybos pirmininką. Atsistatydinimas įsigalioja po keturiolikos (14) dienų nuo prašymo pateikimo datos, jeigu jame nenurodyta vėlesnė data. 

9.6.            Jeigu atsistatydina ar dėl kitokių priežąsčių nustoja vykdyti savo pareigas daugiau kaip keturi (4) valdybos nariai, turi būti sušauktas susirinkimas naujiems valdybos nariams išrinkti.

9.7.            Valdyba, įgyvendindama Skyriaus tikslus atlieka šias funkcijas:

9.7.1.      organizuoja Skyriaus veiklą tarp susirinkimų;

9.7.2.      teikia susirinkimui valdybos veiklos ataskaitas;

9.7.3.      ruošia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui, veda narystės klube dokumentaciją;

9.7.4.      rengia ir pateikia susirinkimui Skyriaus veiklos ataskaitą, teikia siūlymus dėl metinės finansinės atskaitomybės;

9.7.5.      įgalioja valdybos pirmininką Skyriaus vardu sudaryti sutartis ir pasirašyti finansinius dokumentus;

9.7.6.      priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į Skyrių ir narių šalinimo iš Skyriaus;

9.7.7.      vykdo kitus susirinkimo pavedimus;

9.7.8.      nustato Skyriaus organizacinę struktūrą;

9.7.9.      šaukia ir organizuoja susirinkimus, ruošia jų darbotvarkes bei klausimų sprendimų projektus;

9.7.10.  analizuoja Skyriaus veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

9.7.11.  tvirtina Skyriaus etatinių darbuotojų pareigybes ir nustato jų atlyginimus.

9.8.            Valdybos sprendimai laikomi priimtais ir galioja, jeigu jie priimti ne mažiau kaip 1/2 visų posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma ir esant kvorumui.

9.9.            Laikoma, kad valdybos posėdžio kvorumas yra, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Sprendžiamojo balso teisę turi visi valdybos nariai. Kiekvienas valdybos narys sprendžiamu klausimu turi vieną balsą. Posėdžiuose galima balsuoti tik “už” arba “prieš” siūlomą nutarimą arba atskirą jo punktą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko, o jam nedalyvaujant - jo pavaduotojo balsas. Balsavimas posėdyje paprastai yra atviras, tačiau valdyba gali nuspręsti ir kitokią balsavimo formą.

9.10.        Valdybos posėdžius kviečia, organizuoja ir veda bei Valdybos posėdžių protokolus rengia valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirti arba kai to reikalauja ne mažiau kaip trys (3) valdybos nariai. Prašyme sušaukti posėdį turi būti nurodyti darbotvarkės klausimai.

9.11.        Pirmininkas, gavęs tokį prašymą, per septynias (7) dienas turi informuoti valdybos narius apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkės klausimus, kurie bus svarstomi bei balsuojami.

9.12.        Kiekvieno valdybo nario prašymu valdyba posėdžio metu gali nuspręsti svarstyti ir balsuoti dėl klausimų, kurių nebuvo posėdžio darbotvarkėje, jeigu posėdyje dalyvauja ir tam pritaria visi valdybos nariai. 

9.13.        valdybos pirmininkas, vykdydamas savo pareigas, turi:

9.13.1.  laiku šaukti skyriaus valdybos posėdžius;

9.13.2.  parinkti skyriaus etatinius darbuotojus ir pateikti tvirtinti valdybai jų pareigybes bei atlyginimo dydžius;

9.13.3.  priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka;

9.13.4.  skirti paskatinimus ir nuobaudas darbuotojams, savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, reguliuojančius Skyriaus darbą;

9.13.5.  atidaryti ir uždaryti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose kredito įstaigose;

9.13.6.  atstovauti Skyrių teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

9.13.7.  prižiūrėti apskaitos tvarkymą;

9.13.8.  sudaryti sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis Skyriaus veiklos klausimais;

9.13.9.  imtis priemonių Skyriaus turto apsaugai, normalių ir saugių darbo sąlygų sukūrimui, skyriui padarytos žalos atlyginimui iš kaltų asmenų;

9.14.        Valdybos pirmininkas gali būti atleistas iš užimamų pareigų kadencijai nesibaigus skyriaus valdybos sprendimu arba pagal pateiktą prašymą. Nesant skyriaus valdybos pirmininko, jo funkcijas vykdo pirmininko pavaduotojas.

10.          Pranešimų skelbimo tvarka

10.1.        Dokumentus ir kitą informaciją apie Skyriaus veiklą Skyriaus nariams teikia valdybos pirmininkas.

10.2.        Konferencijos nutarimai, valdybos ir kiti sprendimai, su kuriais reikia supažindinti Skyriaus narius arba kitus suinteresuotus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per penkiolika (15) dienų po jų priėmimo. Už savalaikį sprendimų išsiuntimą ir paskelbimą atsako valdyba, o Skyriaus likvidavimo atveju - likvidatoriai. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu paštu arba su jais supažindinama asmeniškai pasirašant.

10.3.        Nutarimai dėl Skyriaus pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu skelbiami dienraštyje “Utenis”.

11.          Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

11.1.        Skyrius turi teisę steigti filialus ar atstovybes. Filialų ir atstovybių skaičius nėra ribojamas.

11.2.        Sprendimus dėl Skyriaus filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Skyriaus valdyba.

11.3.        Filialai ir atstovybės veikia pagal Skyriaus valdybos patvirtintus nuostatus.

11.4.        Skyriaus filialai ir atstovybės yra Skyriaus padaliniai, turintis savo buveines ir atliekantys jų nuostatuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas funkcijas ir veiksmus.

11.5.        Skyrius filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys. Skyrius atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o  filialai ir atstovybės atsako pagal Skyriaus prievoles.

11.6.        Skyriaus filialų, atstovybių veikla nutraukiama Skyriaus valdybos sprendimu arba kai Skyrius likviduojamas ar bankrutuoja, pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatose nurodytas veiklos laikotarpis.

11.7.        Skyriaus filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami LR įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

12.          Įstatų keitimo tvarka

12.1.        Bet kuris Skyriaus organas turi teisę siūlyti susirinkimui pakeisti įstatus. Priimti sprendimą dėl įstatų keitimo turi teisę tik susirinkimas. Skyriaus įstatai keičiami atskiru susirinkimo sprendimu 2/3 dalyvaujančių susirinkimo narių balsų dauguma.

12.2.        Skyriaus įstatai privalo būti keičiami atsiradus šioms aplinkybėms:

12.2.1.  pasikeitė Skyriaus buveinės adresas;

12.2.2.  keičiasi ar yra papildomi Skyriaus veiklos tikslai;

12.2.3.  yra keičiamas Skyriaus pavadinimas;

12.2.4.  kai įvedamas naujas Skyriaus organas arba keičiasi jo pavadinimas

12.2.5.  pasikeičia Lietuvos Respublikos teisės aktai taip, kad juose atsiranda nuostatos, numatančios privalomąjį įstatų keitmą;

12.2.6.  atsiranda kitos sąlygos, kai įstatuose įtvirtintos normos prieštarauja galiojantiems teisės aktams.

12.3.        Pakeistus Skyriaus įstatus pasirašo susirinkimo įgaliotas asmuo. Susirinkimo įgaliotas asmuo privalo įregistruoti įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4.        Įstatų pakeitimai pradeda galioti nuo jų įregistravimo dienos.

13.                Ūkinės-finansinės veiklos kontrolė

13.3.        Skyriaus ūkinei bei finansinei veiklai kontroliuoti yra sudaroma revizijos komisija.

13.4.        Revizijos komisija yra renkama susirinkime iš trijų (3) narių, penkerių (5) metų laikotarpiui. Komisijos pirmininką pirmąjame naujai išrinktos revizijos komisijos posėdyje iš savo narių tarpo išsirenka pati revizijos komisija.

13.5.        Revizijos komisijos nariu negali būti Skyriaus samdomi etatiniai darbuotojai ir Skyriaus renkamų organų nariai.

13.6.        Revizijos komisija prižiūri kaip laikomasi šių įstatų bei kontroliuoja Skyriaus finansinę veiklą.

13.7.        Atlikdama savo pareigas, revizijos komisija turi vykdyti šias funkcijas:

13.7.1.  tikrinti Skyriaus metinę finansinę atskaitomybę ir ktus finansinės-buhalterinės veiklos dokumentus;

13.7.2.  Susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti Skyriaus finansinius-buhalterinius patikrinimus ir artimiausiame susirinkime ar valdybos posėdyje informuoti apie patikrinimo rezultatus;

13.7.3.  pateikti susirinkimui Skyriaus metų finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

14.                Baigiamosios nuostatos

14.1.        Klausimai, kurie nėra sureguliuoti šiuose įstatuose, sprendžiami vadovaujantis Skyriaus  steigimo sutarties, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

14.2.        Paaiškėjus, kad kuri nors šių įstatų nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Įstatai turi būti pakeisti.

 

 

Šie „Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos  skyriaus” įstatai sudaryti, priimti ir pasirašyti 2007 m. balandžio mėn. 20 d. Skyriaus konferencijoje.

 

 

Asmuo, susirinkimo įgaliotas pasirašyti įstatus:   Stasys Kvedaras